Chess Rush

Tencent lanza su nuevo juego Chess Rush

Tencent acaba de lanzar su nuevo juego Chess Rush, su propio Auto Chess.